Chi tiết về Tác giả

Hữu Khánh, Nguyễn

  • S. 2 (2016) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT CỦA BƯU ĐIỆN TỈNH NGHỆ AN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004