Chi tiết về Tác giả

Hữu Hổ, Nguyễn

  • S. 5 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    CHUYỂN GEN GNA KHÁNG RẦY RỆP VÀO CÂY BÔNG VẢI BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004