Chi tiết về Tác giả

Hồng Minh, Nguyễn

  • S. 1 (2015) - NÔNG HỌC
    ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ SỰ CÓ MẶT GEN KHÁNG VIRUS XOĂN VÀNG LÁ Ở CÀ CHUA
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004