Chi tiết về Tác giả

Hồng Hạnh, Nguyễn

 • S. 4 (2015) - NÔNG HỌC
  HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG HỮU CƠ TRONG SẢN XUẤT THỦY CANH TĨNH ĐỐI VỚI RAU MUỐNG
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2015) - NÔNG HỌC
  ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ VẬT LIỆU CHE PHỦ HỮU CƠ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG LÁ DÂU TRONG ĐIỀU KIỆN CANH TÁC NHỜ NƯỚC TRỜI
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2015) - NÔNG HỌC
  ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN GIUN QUẾ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA ĐTL2 TRONG VỤ XUÂN SẢN XUẤT THEO HƯỚNG HỮU CƠ TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004