Chi tiết về Tác giả

Hữu Ảnh, Lê

  • S. 5 (2015) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG PHÂN VIÊN CHẬM TAN TRONG SẢN XUẤT CÓI TẠI HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004