Chi tiết về Tác giả

Bình Hoằng, Lê

  • S. 3 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU HÀ THỦ Ô ĐỎ CAO BẰNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004