Chi tiết về Tác giả

Hùng Võ, Đặng

  • S. 1 (2015) - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
    ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ TRIỂN KHAI MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004