Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG THỰC VẬT VÀ CHẤT KHOÁNG VI LƯỢNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA IN VITRO Ở CÂY HOA HỒNG

Nguyễn Thị Thủy, Ngô Thị Việt, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thùy Linh, Ninh Thị Thảo, Nguyễn Thị Lâm Hải, Nguyễn Thanh Hải

Tóm tắt


     Hệ thống ra hoa in vitro là một công cụ hữu ích trong nghiên cứu quá trình ra hoa cũng như sản xuất hoa in vitro thương mại. Nghiên cứu này tiến hành đánh giá ảnh hưởng của các chất điều tiết sinh trưởng thực vật (BA và TDZ) và chất khoáng vi lượng (AgNO3 và CoCl2) đến sự sinh trưởng và ra hoa in vitro trên ba giống hồng (HV, HD, HT). Kết quả cho thấy các yếu tố khảo sát đều ảnh hưởng đến sự sinh trưởng nhưng chỉ có TDZ và AgNO3 ảnh hưởng đến sự cảm ứng ra hoa. Trên môi trường MS có bổ sung 0,2 mg/l TDZ, chỉ có mẫu giống hoa hồng HV cảm ứng ra hoa với tỉ lệ 72,2%. Trong khi đó, trên môi trường có bổ sung 30 μM AgNO3, sau 21-25 ngày, cả ba giống HT, HV và HD đều ra hoa với tỉ lệ lần lượt là 30%, 40% và 50%; độ bền hoa khoảng 14-16 ngày.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004