Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG DIÊM MẠCH NHẬP NỘI

Đinh Thái Hoàng, Nguyễn Tất Cảnh, Nguyễn Việt Long

Tóm tắt


      Nghiên cứu tiến hành đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của hai giống diêm mạch nhập nội trong hai thời vụ trồng và trên các nền phân đạm khác nhau nhằm xác định thời vụ và lượng phân bón phù hợp trong sản xuất diêm mạch. Thí nghiệm đồng ruộng hai nhân tố được thiết kế theo kiểu ô chính - ô phụ, với 3 lần nhắc lại. Nhân tố chính là các mức phân đạm khác nhau: N1- 0kg N; N2- 30kg N; N3- 60kg N và N4- 90kg N/ha (Vụ đông xuân); N1- 30kg N; N2- 60kg N; N3- 90kg N và N4- 120kg N/ha (Vụ xuân); nhân tố phụ là hai giống diêm mạch có

nguồn gốc từ Chilê (G1 và G2). Nghiên cứu đã tiến hành thu thập các nhóm chỉ tiêu: i) sinh trưởng và hình thái: thời gian sinh trưởng, chiều cao thân chính, đường kính thân, khả năng tích lũy chất khô, chỉ số diệp lục; ii) mức độ nhiễm sâu bệnh hại; iii) các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất: số bông/cây, số hạt/bông, khối lượng 1.000 hạt và năng suất của hai giống diêm mạch. Tăng lượng đạm bón kéo dài thời gian sinh trưởng vụ xuân và tăng khối lượng chất khô tích lũy, số hạt/bông, khối lượng 1.000 hạt và năng suất của hai giống diêm mạch trong cả hai vụ trồng. Mức đạm bón 90 kg N/ha thích hợp cho sinh trưởng, phát triển và năng suất của hai giống diêm mạch trong cả hai thời vụ trồng. Vụ đông xuân là thời vụ thích hợp cho hai giống diêm mạch sinh trưởng, phát triển và đạt năng suất cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004