Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐẠM, LÂN, KALI ĐẾN CÂY CÀ CHUA TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ HỮU CƠ

Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Thu Hà, Đỗ Nguyễn Hải

Tóm tắt


      Cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trên giá thể là yêu cầu cần thiết để có năng suất và chất lượng sản phẩm tốt. Thí nghiệm chậu vại gồm 28 công thức với các mức bón phân N, P và K khác nhau nhằm xác định lượng phân N, P, K cần thiết cung cấp cho cây cà chua trồng trên giá thể hữu cơ. Kết quả thí nghiệm cho thấy giá thể hữu cơ có pHKCl (7,28) ở mức trung tính; hàm lượng hợp chất hữu cơ, đạm, lân, kali tổng số cao và tương đương với một số giá thể hữu cơ phổ biến trên thị trường. Các mức bón phân lân, phân kali khác nhau (trên cùng một mức bón phân đạm) không làm thay đổi năng suất quả cà chua. Tổ hợp mức bón 6,0 g N; 4,5 g P2O5; 6,0 g K2O trên 1 chậu giúp cây cà chua đạt khối lượng trung bình quả cao (78,32 g), năng suất thực thu cao (2,38 kg quả/chậu), hiệu suất chung của phân bón đạt 89,33 kg quả/kg phân nguyên chất. Phân kali có ảnh hưởng rõ nét tới hàm lượng đường saccaroza trong quả cà chua và đạt trên 5,0% ở mức bón 4,0 - 6,0 g K2O/ chậu. Sau khi bón phân 15 ngày, hàm lượng NO3- trong quả cà chua của các công thức thí nghiệm dao động trong khoảng 29,7 - 110,3 mg/kg quả và thấp hơn tiêu chuẩn VietGap.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004