Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG K2O ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT BƯỞI DIỄN TRỒNG TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

Trần Văn Ngòi, Nguyễn Quốc Hùng

Tóm tắt


      Kali là nguyên tố dinh dưỡng khoáng có ảnh hưởng đến các giai đoạn sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng cây có múi nói chung và cây bưởi nói riêng. Thiếu kali trong thời gian ngắn sẽ làm quả phát triển chậm, quả nhỏ, thô, phẩm chất kém. Nhằm góp phần hoàn thiện qui trình kỹ thuật canh tác nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn, thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng K2O đến ra hoa đậu quả, năng suất và chất lượng bưởi diễn trồng tại Gia Lâm - Hà Nội đã được triển khai trong 2 năm 2013 - 2014. Kết quả cho thấy, công thức 4 bón 1,5kg K2O/cây với nền là 50kg phân chuồng hoai + 0,7kg N + 0,5kg P2O5 +1kg vôi bột cho năng suất và chất lượng quả hơn các công thức còn lại, tỷ lệ đậu quả ổn định đạt khá cao, khoảng 1%; năng suất thực thu trung bình đạt khoảng 92 kg/cây; khối lượng trung bình quả đạt 0,9 kg/quả; độ Brix đạt 12%; hàm lượng đường tổng số đạt 10,45%; axit tổng số đạt 0,094%; hàm lượng chất khô đạt 14,21% và hàm lượng vitamin C đạt 50 mg/100g.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004