Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT GIEO KHÔNG LÀM ĐẤT VÀ LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT ĐẬU TƯƠNG ĐÔNG

Nguyễn Chí Dũng, Phạm Chí Thành, Phạm Tiến Dũng, Hoàng Đăng Dũng

Tóm tắt


       Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật gieo không làm đất và lượng phân đạm bón khác nhau đến năng suất, hiệu quả của sản xuất đậu tương đông trên đất hai lúa được tiến hành tại Gia Bình, Bắc Ninh. Các thí nghiệm được tiến hành đánh giá ảnh hưởng của biện pháp làm đất và lượng phân đạm được bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ, nhắc lại 3 lần, diện tích 10 m2/ô thí nghiệm. Kết quả theo dõi cho thấy: Gieo vãi đều lượng hạt giống trên ruộng sau khi gặt lúa, sau đó cắt rạ phủ hạt và bón phân đạm ở mức 61-72 kg/ha trong sản xuất đậu tương đông cho năng suất và hiệu quả sản xuất cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004