Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG PROTEIN KHÁC NHAU TRONG THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA Artemia franciscana VĨNH CHÂU

Dương Thị Mỹ Hận, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh

Tóm tắt


      Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng protein khác nhau trong thức ăn lên tỉ lệ sống, tăng trưởng và các chỉ tiêu sinh sản của Artemia franciscana Vĩnh Châu ở điều kiện phòng thí nghiệm. Thí nghiệm gồm bảy nghiệm thức, thức ăn tôm sú số 0 là nghiệm thức đối chứng và sáu thức ăn thí nghiệm được phối chế có hàm lượng protein khác nhau 45, 40, 35, 30, 25 và 20%. Thí nghiệm được tiến hành hai giai đoạn nuôi (1) Nauplii Artemia mới nở được nuôi chung đến giai đoạn thành thục để xác định tỉ lệ sống và tăng trưởng. (2) Artemia trưởng thành được nuôi từng cặp cá thể trong ống Falcon 50ml để thu thập các chỉ tiêu sinh sản và tuổi thọ. Sau 14 ngày nuôi, tỉ lệ sống của Artemia không bị ảnh hưởng bởi nghiệm thức thức ăn (p > 0,05), dao động 87,2-95,4%; chiều dài của Artemia đạt 7,00-8,04mm, trong đó nghiệm thức từ 25% đến 35% protein có giá trị cao hơn có ý nghĩa (P > 0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tuổi thọ trung bình của Artemia cái tương tự giữa các nghiệm thức (44,6- 48,6 ngày). Thời gian sinh sản, số lần đẻ và tổng số phôi của Artemia cái ở nghiệm thức 30% và 35% protein cao hơn có ý nghĩa (P > 0,05) so với nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức 20% và 45% protein. Kết quả biểu thị thức ăn phối chế có hàm lượng 30-35% protein có thể được xem là thích hợp cho Artemia sinh trưởng và sinh sản.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004