Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, T. 6, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PESTALOTIOPSIS SP. – TÁC NHÂN GÂY BỆNH KHÔ LÁ CÂY DÂU TÂY (FRAGARIA x ANANASSA DUCH.) TẠI ĐÀ LẠT

Lê Dũng, Nguyễn Thị Diên, Phan Hoàng Đại, Phạm Ngọc Tuân

Tóm tắt


Nghiên cứu tác nhân gây bệnh khô lá trên giống dâu tây Mỹ Đá (Fragaria x ananassa Duch.) được thực hiện tuân theo các bước của định đề Koch. Kết quả phân lập từ 150 mẫu bộ phận của cây bệnh thu thập từ 3 vùng khác nhau (Phường 7, Phường 8 và Phường 12) tại Đà Lạt thu được 327 mẫu vi sinh vật thuộc 6 loài nấm. Tất cả các mẫu nấm phân lập từ các bộ phận bị bệnh đã được định danh là Pestalotiopsis sp., Verticillium sp., Botrytis cinerea, Cylindrocacpon destructans, Fusarium oxysporum, và Rhizoctonia sp.. Trong đó, Pestalotiopsis sp. là loài có tần xuất hiện diện cao nhất ở tất cả các bộ phận cây bệnh của cả ba vùng lấy mẫu. Tính gây bệnh của Pestalotiopsis sp. cũng được đánh giá trên cây dâu tây giống Mỹ Đá và kết quả cho thấy Pestalotiopsis sp. chính là tác nhân gây bệnh khô lá trên cây dâu tây tại Đà Lạt. Đây được xem là báo cáo đầu tiên về Pestalotiopsis sp. gây bệnh trên cây dâu tây tại Việt Nam.  

Toàn văn: PDF