Chi tiết về Tác giả

HÙNG, TRẦN

  • S. 4 (2018) - KHOA HỌC SỨC KHỎE
    Thành phần hóa học phân đoạn ethylacetat từ lá Mạn kinh tử lá đơn (Vitex rotundifolia L.f., Verbenaceae)
    Tóm tắt  PDF