Chi tiết về Tác giả

ANH THƯ, PHÙNG

  • S. 1 (2018) - KINH TẾ - QUẢN TRỊ
    Đánh giá quản trị công ty trong làn sóng khởi nghiệp
    Tóm tắt  PDF