Chi tiết về Tác giả

DUY MINH, NGUYỄN Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 2 (2018) - KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
    TQM trong giáo dục đại học và các yếu tố cần thiết để áp dụng tại Đại học Nguyễn Tất Thành.
    Tóm tắt  PDF