Chi tiết về Tác giả

ANH DŨNG, NGUYỄN

  • S. 6 (2019) - KHOA HỌC SỨC KHỎE
    Khảo sát tác dụng giảm đau của cao chiết nước từ lá cây Lấu đỏ (Psychotria rubra (Lour.) Poir, Rubiaceae)
    Tóm tắt  PDF