Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng vật liệu khung hữu cơ lưỡng kim loại Ni/Fe-MOF làm xúc tác cho phản ứng tổng hợp pyridyl benzamides từ 2-aminopyridine và trans-beta-nitrostyrene

NGUYỄN THỊ KIM OANH, NGUYỄN DUY TRINH

Tóm tắt


    Vật liệu khung hữu cơ lưỡng kim loại (Ni/Fe-MOF) được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt. Với đặc tính những đặc tính độc đáo như diện tích bề mặt riêng lớn, có cấu trúc tinh thể, khung cấu trúc linh động và có thể thay đổi kích thước. Do đó, vật liệu MOFs được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: xúc tác, hấp phụ và lưu trữ khí, y học. Trong nội dung này, vật liệu MOFs (Ni/Fe-MOF) được sử dụng làm xúc tác trong phản ứng tổng hợp pyridyl benzamides từ 2-aminopyridine và trans-beta-nitrostyrene với hiệu suất 82%.    

Toàn văn: PDF