Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động kiểm soát nội bộ đến chất lượng kiểm soát rủi ro trong các doanh nghiệp xây dựng ở Tp.HCM

HÀ XUÂN THẠCH, NGUYỄN THỊ MAI SANG

Tóm tắt


     Rủi ro xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, từ lâu các nước phát triển trên thế giới đã nghiên cứu về rủi ro và kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, đến năm 2004 thì lí thuyết kiểm soát nội bộ (KSNB) theo hướng quản trị rủi ro (COSO 2004 - Committee of Sponsoring Organisations 2004) mới chính thức ban hành. Theo đó, có 8 bộ phận cấu thành nên hệ thống kiểm soát nội bộ. Ngành xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) trong thời gian qua có rất nhiều rủi ro, dẫn đến nhiều công ty tổn thất lớn và một số phá sản. Việc nghiên cứu sự vận dụng lí thuyết COSO 2004 vào xây dựng hệ thống KSNB ở doanh nghiệp có đầy đủ 8 bộ phận cấu thành hay không, và tác động như thế nào đến chất lượng kiểm soát rủi ro (Risk Control - KSRR) là câu hỏi lớn cần làm rõ. Từ đó đề xuất các kiến nghị tác động vào từng bộ phận KSNB phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng KSRR tại các doanh nghiệp xây dựng ở Tp.HCM trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF