Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đề xuất tổ hợp các hợp phần không gian để xây dựng tòa nhà dân cư tại các mức chi tiết trong không gian 3 chiều

PHẠM VĂN ĐĂNG

Tóm tắt


    Trong chiều dài lịch sử phát triển của kiến trúc đô thị luôn luôn đa dạng về chủng loại, kiểu dáng, và màu sắc. Đây là thách thức lớn cho các nhà nghiên cứu GIS không gian 0-1-2-2.5-3-3.75-4D là làm sao họ có thể biểu diễn các tòa nhà dân cư ở một khu đô thị vào trong máy tính màn hình 2 chiều? Thách thức lớn này được thể hiện ở các khía cạnh như hình dạng các tòa nhà, lưu trữ không gian các tòa nhà, cập nhật không gian tòa nhà, và truy vấn không gian các tòa nhà. Bài báo này thực hiện hệ thống hóa các công trình nghiên cứu liên quan, phân loại các mô hình GIS hiện có, đưa ra các nhận xét, và đề xuất việc tích hợp các hợp phần không gian để xây dựng tòa nhà dân cư tại các mức chi tiết trong không gian 3 chiều. Kết quả nhận được là một mô hình dữ liệu GIS mới. Mô hình mới này có tên là IOLODs. Bài báo cài đặt thực nghiệm tổ hợp các hợp phần không gian để trở thành tòa nhà dân cư. Việc cài đặt thực nghiệm này được triển khai trên Oracle 11G và C#, các kết quả có được là hiển thị trực quan các tòa nhà dân cư tại các mức chi tiết trong không gian 3 chiều. Qua các kết quả thực nghiệm, chúng ta thấy được việc tích hợp các hợp phần không gian vào xây dựng các tòa nhà dân cư trong quy hoạch đô thị mới là một việc làm thiết thực và đúng đắn.    

Toàn văn: PDF