Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TQM trong giáo dục đại học và các yếu tố cần thiết để áp dụng tại Đại học Nguyễn Tất Thành.

NGUYỄN DUY MINH, NGUYỄN QUỲNH ANH

Tóm tắt


    Từ năm học 2016-2017, hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục là yêu cầu trọng tâm của Bộ GD&ĐT đặt ra cho các trường đại học. Để triển khai tốt công tác này, các trường đại học cần phải xây dựng và kiện toàn hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và mô hình quản lý chất lượng toàn diện (TQM) được xem như là một cách tiếp cận phù hợp để đáp ứng các yêu cầu này. Để triển khai mô hình TQM, các tổ chức giáo dục cần quan tâm đến 4 yếu tố, bao gồm: (i) xây dựng và triển khai chiến lược đảm bảo chất lượng, (ii) phát huy vai trò của lãnh đạo, (iii) nâng cao năng lực làm việc nhóm thông qua việc thiết kế tổ chức đơn giản và tinh gọn và (iv) sử dụng các công cụ chất lượng phù hợp để triển khai và đánh giá. Bài viết hướng đến việc phân tích các nhóm yếu tố cần thiết và đề xuất kiến nghị để áp dụng TQM tại Đại học Nguyễn Tất Thành.


Toàn văn: PDF