Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một quy trình hiệu quả để phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ tủy xương chuột

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, NGUYỄN HỮU HÙNG

Tóm tắt


   Tủy xương được xem là nguồn chính để phân lập tế bào gốc trung mô (MSCs). Nghiên cứu này mô tả quy trình phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ tủy xương chuột (mBM) với các điều kiện thí nghiệm đơn giản nhất. Các tế bào được thu nhận từ xương cẳng và xương đùi chuột, sau đó được nuôi cấy trong môi trường Dulbecco's modified Eagle's Medium bổ sung huyết thanh thai bò (FBS). Các mBM-MSCs được phân lập bằng cách thay môi trường 8 giờ một lần trong 24 giờ trong nuôi cấy và cấy chuyền. Các tế bào đích sau đó được nhận biết bởi khả năng biệt hóa của tế bào gốc trung mô thành tế bào mỡ. Nghiên cứu hướng đến việc mô tả một quy trình đơn giản để nuôi cấy BM-MSC và các kết quả thu được theo quy trình đã tiến hành.    

Toàn văn: PDF