Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy trình phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ mô mỡ chuột bằng phương pháp không enzyme

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, NGUYỄN HỮU HÙNG

Tóm tắt


     Tế bào gốc trung mô (MSCs) là tế bào đa tiềm năng - khả năng biệt hóa thành nhiều loại tế bào có chức năng khác nhau. Các nghiên cứu trước đây đã tìm thấy một lượng lớn tế bào gốc trung mô trong mô mỡ. Nghiên cứu này thiết lập một phương pháp đơn giản để phân lập và nuôi cấy MSCs từ mô mỡ chuột với các điều kiện thí nghiệm đơn giản nhất. Với phương pháp không enzyme, chúng tôi đã phân lập và nuôi cấy thành công MSCs từ mô mỡ chuột. Các tế bào MSC được nhận biết thông qua hình thái và khả năng biệt hóa thành tế bào mỡ.


Toàn văn: PDF