Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát tác động chống oxy hóa in vitro của lá cây lá dong (Phrynium parviflorum Roxb, Marantaceae)

HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN

Tóm tắt


    Đề tài tiến hành nhằm khảo sát sự ảnh hưởng của dung môi chiết (nước, cồn 50%, 70%, 96%) lên hoạt tính chống oxy hóa in vitro của lá cây Lá dong thông qua khả năng đánh bắt gốc tự do DPPH. Kết quả cho thấy dịch chiết nước của lá cây Lá dong cho hoạt tính chống oxy hóa nhất với giá trị IC50 thấp nhất (419,61µg/ml) so với các dịch chiết từ dung môi khác, IC50 của chất đối chứng là acid ascorbic là 7,34 µg/ml. Như vậy, dịch chiết nước của lá cây Lá dong có tiềm năng sử dụng làm chất chống oxy hóa tự nhiên    

Toàn văn: PDF