Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các giải pháp tín dụng của ngân hàng Công Thương đối với KCX, KCN TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Tóm tắt


Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước được thí điểm xây dựng khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) - một mô hình kinh tế mới nhằm triển khai Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội năm 1991- 2000 được đề ra trong Đại hội VII thực hiện đường lối đổi mới kinh tế của Đảng. Cùng với sự phát triển của các KCX, KCN, thì hoạt động đầu tư tín dụng và phát triển dịch vụ ngân hàng tại các KCX, KCN cũng ngày càng tăng. Nhu cầu vốn của khu vực này rất lớn, các ngân hàng đã quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp trong KCX, KCN do còn nhiều vướng mắc từ cả hai phía. Bên cạnh đó, trong hoạt động ngân hàng tại khu vực này thì các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài lại chiếm ưu thế hơn ngân hàng trong nước. Riêng đối với các chi nhánh Ngân hàng Công Thương (NHCT) trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, thị phần cho vay trong KCX, KCN còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của một ngân hàng thương mại nhà nước - vốn có thế mạnh trong cho vay công nghiệp và chiếm đến 15% thị phần tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) cả nước.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP