Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thanh Hóa: Sau 5 năm thực hiện Quyết định 136/2007/QĐ-TTg

Hồng Vũ

Tóm tắt


Qua 5 năm (2008 - 2012) thực hiện Quyết định 136/2007/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012, hoạt động khuyến công tỉnh Thanh Hóa đã tạo nên diện mạo mới cho công nghiệp nông thôn (CNNT), đồng thời cũng khẳng định vai trò quan trọng trong khuyến khích phát triển CNNT, làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN), thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo được nhiều việc làm và tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho lao động nông thôn.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP