Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Chú trọng cải tạo lưới điện

Hoa Lê

Tóm tắt


Những tháng đầu năm nay, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, hàng công nghiệp tồn kho cao, sản xuất kinh doanh ở nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, dẫn đến việc sử dụng sản lượng điện thấp, đặc biệt là những phụ tải công nghiệp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của ngành Điện. Tuy nhiên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vẫn phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất, đảm bảo điều tiết cấp điện ổn định cho các phụ tải khách hàng công nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn các tỉnh phía Bắc.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP