Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Than Uông Bí: An toàn để đẩy mạnh sản xuất

Thùy Trang

Tóm tắt


6 tháng đầu năm 2012, Công ty Than Uông Bí đã sản xuất được 1.202.000 tấn than nguyên khai, đào mới 23.011 m3 lò, doanh thu 1.726 tỷ đồng, thu nhập bình quân khoảng 8,6 triệu đồng/người/tháng. Có được kết quả đó là do Công ty đã linh hoạt triển khai tốt nhiều biện pháp điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất, đặc biệt là quan tâm chăm lo và đảm bảo an toàn cho người lao động.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP