Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định: Hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn

Phạm Nam Trung

Tóm tắt


Công nghiệp nông thôn ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, hiện đang thu hút 60% tổng số lao động và tạo ra khoảng 40% giá trị tổng sản lượng của tiểu thủ công nghiệp của cả nước. Tại Bình Định, tỷ lệ này lần lượt là 27% và 29%.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP