Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 4 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực hiện ISO là hỗ trợ tích cực cho công tác cải cách hành chính

Hồ Nga

Tóm tắt


Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Bộ Công Thương vừa tiếp tục được Trung tâm Chứng nhận phù hợp, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, đánh giá và xác nhận phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Nhân dịp này, Tạp chí Công nghiệp đã phỏng vấn Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Trưởng ban Chỉ đạo ISO của Bộ Công Thương về những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện ISO của Bộ trong thời gian qua và dự định trong giai đoạn tiếp theo.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP