Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu và bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong ngành Công thương

Phương Thảo

Tóm tắt


Xây dựng các mô hình sản xuất công nghiệp theo hướng bền vững là mục tiêu đặt ra đối với các doanh nghiệp trong cả nước nói chung và các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương nói riêng. Cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Cục trưởng Cục
Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về các hoạt động BVMT đã được triển khai trong toàn ngành Công Thương hướng đến một nền công nghiệp xanh - thân thiện môi trường.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP