Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) - Kết quả và bài học kinh nghiệm

Lê Dương Quang

Tóm tắt


Năm 2012 đánh dấu một sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của nước ta: Toàn Đảng từ Trung ương đến cơ sở đồng loạt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị có tầm vóc và quy mô rộng lớn chưa từng thấy từ trước đến nay, với mục tiêu chỉnh đốn, làm trong sạch đội ngũ và nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP