Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thành phố Thái Nguyên: Chặng đường 50 năm thử thách và vinh quang

Lê Hằng

Tóm tắt


Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đoàn kết, năng động, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Nổi bật nhất là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thực hiện có hiệu quả tiến trình CNH, HĐH kinh tế địa phương, góp phần đưa Thái Nguyên trở thành một tỉnh công nghiệp, thương mại phát triển vào thời kỳ 2010 – 2015 như Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã xác định.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP