Chi tiết về Tác giả

Hoàn Anh, Trần Thị Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm đồng tranngoclan_dl@yahoo.com

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    SỰ HÌNH THÀNH MÔ SẸO PHÁT SINH PHÔI SINH DƯỠNG VÀ CÂY CON TỪ NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG GIỐNG ĐỊA LAN LAI VÀNG HOÀNG HẬU (CYMBIDIUM HYBRID “FX750”)
    Tóm tắt  PDF