Chi tiết về Tác giả

Bích Ngọc, Phạm Viện Công nghệ Sinh học, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    THIẾT KẾ VECTOR BIỂN HIỆN GENE Ở THỰC VẬT TỪ NHÂN DÒNG PROMOTER VÀ TERMINATOR Ở CÂY ARABIDOPSIS THALIANA
    Tóm tắt  PDF