Chi tiết về Tác giả

Duy Viễn, Nguyễn Hữu Trường Đại học Quảng Bình

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH KHOẢNG TRỐNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
    Tóm tắt  PDF