Chi tiết về Tác giả

Huy Hoàng, Nguyễn Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    THIẾT KẾ VECTOR BIỂN HIỆN GENE Ở THỰC VẬT TỪ NHÂN DÒNG PROMOTER VÀ TERMINATOR Ở CÂY ARABIDOPSIS THALIANA
    Tóm tắt  PDF