Chi tiết về Tác giả

Hồng Lâm, Bùi Thị Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi

  • T. 1, S. 1 (2016) - Bài viết
    BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN, NẤM MEN, NẤM MỐC TRÊN BÒ KHÔ VÀ CÁ BỐNG KHO TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
    Tóm tắt  PDF