Chi tiết về Tác giả

Hoa Liên, Đỗ Thị Trường ĐH Lao động xã hội (cơ sở Tp. HCM)

  • T. 1, S. 1 (2016) - Bài viết
    CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH CỦA SINH VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
    Tóm tắt  PDF