Chi tiết về Tác giả

Lê Hoa, Đặng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

  • T. 4, S. 1 (2019) - Bài viết
    Nhận thức của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh về thực phẩm sạch
    Tóm tắt  PDF