Tạp chí Khoa học Yersin, T. 2, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HÀNH VI QUYẾT ĐỊNH CHỌN NƠI LÀM VIỆC CỦA NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở TỈNH LÂM ĐỒNG

Hồ Quang Thanh

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm xác định và kiểm định thang đo các yếu tố tác động đến hành vi quyết định chọn nơi làm việc của nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Lâm Đồng. Các yếu tố này được xây dựng trên cơ sở lý thuyết về thu hút dân cư trong lý thuyết tiếp thị địa phương (marketing places) của Kotler và ctg (1993) và được kiểm định bằng mô hình phương trình cấu trúc (Structural Equation Modelling: SEM). Kết quả cho thấy, thang đo gồm có 6 thành phần: (1) Việc làm – Cơ hội; (2) Thủ tục – Chính sách; (3) Giáo dục; (4) Dịch vụ hạ tầng; (5) Vị trí – Môi trường và (6) Chi phí, với 16 biến quan sát được khẳng định độ tin cậy, độ giá trị khái niệm và giá trị nội dung có tác động tương đối đến thoả mãn và hành vi quyết định chọn nơi làm việc.


Toàn văn: PDF