Tạp chí Khoa học Yersin, T. 2, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KĨ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

Phạm Nhân Thành

Tóm tắt


Nội dung bài viết đề cập đến hiện tượng phổ biến trong quá trình sử dụng tiếng Việt. Đó là hiện tượng sử dụng sai tiếng Việt trên cả ba cấp độ là từ, chính tả và câu. Ở mỗi cấp độ, tác giả lần lượt nêu từng vấn đề là biểu hiện, nguyên nhân trong việc sử dụng sai. Từ đó, bài viết cho thấy việc sử dụng đúng tiếng Việt trong đời sống có ý nghĩa và vai trò quan trọng.


Toàn văn: PDF