Tạp chí Khoa học Yersin, T. 2, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG CHỐNG SÉT VAN BẰNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EMTP

Võ Tiến Dũng, Trần Duy Trinh, Võ Tiến Trung, Vũ Anh Tuấn

Tóm tắt


Bài viết này thảo luận về các bước cần thực hiện để thu được những thông số tính toán cần thiết để đại diện cho mô hình chống sét van trên cơ sở mô hình phụ thuộc tần số được đề xuất bởi nhóm nghiên cứu của IEEE trong mô phỏng quá độ. Phần mềm EMTP được sử dụng để mô phỏng sự làm việc của chống sét van trong suốt quá trình quá độ điện từ trong hệ thống điện. Các mô phỏng được thực hiện khi có sét đánh trên đường dây truyền tải của lưới điện trung thế, điện áp được ghi lại tại thanh cái 22kV và tại đầu cực của chống sét, và được biểu diễn trên đồ thị bằng chương trình PlotXY trong EMTP.


Toàn văn: PDF