Tạp chí Khoa học Yersin, T. 2, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ HÌNH THÀNH MÔ SẸO PHÁT SINH PHÔI SINH DƯỠNG VÀ CÂY CON TỪ NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG GIỐNG ĐỊA LAN LAI VÀNG HOÀNG HẬU (CYMBIDIUM HYBRID “FX750”)

Trần Thị Ngọc Lan, Trần Thị Hoàn Anh

Tóm tắt


Mô sẹo hình thành từ nuôi cấy chồi đỉnh, giống địa lan FX750 trên môi trường MS bổ sung 0,2mg/l α-NAA, 2 mg/l BA, 10% nước dừa (CW), 30g/l sucrose, 1g/l than hoạt tính (AC), 8g/l agar với tỷ lệ đạt 46,67% và được nhân nhanh trên môi trường tương tự, bổ sung 0,5g/l casein thủy phân (tỷ lệ tăng trưởng: 10,87 lần). Mô sẹo biệt hóa thành PLB trên môi trường không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng thực vật, tái sinh thành cây khi chúng được chuyển sang môi trường MS bổ sung 0,5mg/l α-NAA, 0,5mg/l BA, 10% CW, 30g/l sucrose, 1g/l AC, 8g/l agar. Quan sát giải phẫu cho thấy mô sẹo có khả năng phát sinh phôi. Sau 6 tháng trồng cây trong nhà kính, 100% cây thích nghi tốt trong tự nhiên, không có các sai hình nào được ghi nhận  từ những cây này.


Toàn văn: PDF