Tạp chí Khoa học Yersin, T. 2, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHÌN LẠI TÁC ĐỘNG CỦA QUAN HỆ ASEAN – TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI QUAN HỆ VIỆT – TRUNG VỀ TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN TRÊN BIỂN GIAI ĐOẠN 1991 – 2003

Trương Công Vĩnh Khanh, Phạm Phúc Vĩnh

Tóm tắt


Bài viết nêu bật khái quát vị trí chiến lược của biển Đông đối với Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á; khái quát quan hệ ASEAN – Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền trên biển giai đoạn 1991 – 2003. Trên cơ sở đó tác giả phân tích tác động hai chiều từ quan hệ ASEAN – Trung Quốc đối với quan hệ Việt – Trung về tranh chấp chủ quyền trên biển. 


Toàn văn: PDF