Tạp chí Khoa học Yersin, T. 2, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÀN VỀ GIẢNG DẠY BIÊN - PHIÊN DỊCH CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Lưu Hớn Vũ

Tóm tắt


Biên phiên dịch là môn học quan trọng của ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Việc giảng dạy biên phiên dịch cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc phải tuân theo các nguyên tắc và phương pháp cơ bản trong giảng dạy biên phiên dịch, đồng thời còn phải thể hiện được một cách đầy đủ nhất những đặc điểm của ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Bài viết tập trung thảo luận các vấn đề về mục tiêu giảng dạy, nguyên tắc giảng dạy, chương trình môn học, giáo trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy biên phiên dịch cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.


Toàn văn: PDF