Tạp chí Khoa học Yersin, T. 1, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁCH ĐÁNH DẤU SỰ VẬT QUA ĐỊNH DANH TRONG TIẾNG VIỆT

Lê Đức Luận

Tóm tắt


Đánh dấu sự vật là phương thức chủ đạo của định danh nhằm khu biệt sự vật này với sự vật khác dựa vào một dấu hiệu đặc trưng nổi trội của chúng. Đánh dấu sự vật theo các phương diện: Đánh dấu sự vật bằng phương diện ngữ âm và phương diện cấu tạo từ; đánh dấu sự vật bằng phương vị không gian; bằng chức năng và công dụng; bằng hình dáng cấu tạo; bằng vật liệu cấu tạo; bằng đặc điểm, trạng thái, tính chất; bằng đặc điểm hoạt động; bằng cách thức tạo ra và cách dùng chúng; bằng chủ nhân hay nơi tạo ra chúng. Địa danh cũng dùng phương thức gọi tên theo cấu tạo. Việc định danh sự vật thể hiện đặc trưng văn hóa dân tộc, mang phong cách khẩu ngữ và theo dấu hiệu tri nhận sự vật. Đây chính là bằng chứng về tính có lý do của tín hiệu ngôn ngữ.


Toàn văn: PDF