Tạp chí Khoa học Yersin, T. 1, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NHẰM XÂY DỰNG PHONG CÁCH GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

Phạm Hồng Phi

Tóm tắt


Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở nghiên cứu, khái quát làm rõ phong cách Hồ Chí Minh, tác giả nêu lên một số suy nghĩ bước đầu về xây dựng phong cách người giảng viên đại học. Đó là phong cách tư duy, biện chứng, độc lập, tự chủ và sáng tạo; phong cách làm việc khoa học, dân chủ và kỷ luật; phong cách diễn đạt, ửng xử và sinh hoạt; phong cách nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn.


Toàn văn: PDF