Tạp chí Khoa học Yersin, T. 1, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH CỦA SINH VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Đỗ Thị Hoa Liên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII), thông qua áp dụng mô hình tiềm năng khởi nghiệp kinh doanh của Krueger và Brazeal (1994) và lý thuyết Hành vi có kế hoạch của Ajzen (1991). Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 315 sinh viên tại Trường. Các phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 05 nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp kinh doanh (KNKD) của sinh viên bao gồm (1), Giáo dục và đào tạo tại trường Đại học, (2) Kinh nghiệm và trải nghiệm, (3) Gia đình và bạn bè, (4) Tính cách cá nhân, (5) Nguồn vốn.


Toàn văn: PDF